Vyberte si kategóriu

Fixácia parozábran DEN BRAVEN DEBBEX 400ml

Vysoko kvalitné fixačné lepidlo na báze butylu. Je možné aplikovať aj pri nižších teplotách do -5 °C. Lepidlo má vysokú počiatočnú adhéziu a dlhý otvorený čas (45 minút).Technické parametre:- O

8,49 € s DPH (7,07 € bez DPH)

Tovar je dostupný

101243

Poradíme vám s výberom

Garancia vrátenia peňazí

Doprava zdarma nad 150€


 • Vysoko kvalitné fixačné lepidlo na báze butylu. Je možné aplikovať aj pri nižších teplotách do -5 °C. Lepidlo má vysokú počiatočnú adhéziu a dlhý otvorený čas (45 minút).

  Technické parametre:

  - Objem: 400ml
  - Farba: žltkastá

  Charakteristika
  - na báze butylu
  - prichytenie parozábran a fólií k SDK profilom aj medzi sebou navzájom
  - dlhý otvorený čas
  - možnosť regulácie rozptylu
  - tenkorstvé lepenie

  Použitie
  - tenkovrstvové lepenie
  - fixácia a lepenie parotesných fólií na kovové profily
  - lepenie na minerálnu vatu
  - možnosť fixácie fólií medzi sebou navzájom
  - Identifikácia nebezpečnosti

  DEBBEX Fixácia parozábran (EU)
  - Signálne slovo: NEBEZPEČENSTVO
  - H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  - H229 - Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
  - H222 - Extrémne horľavý aerosól.
  - H315 - Dráždi kožu.
  - H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  - H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  - P210 - Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
  - P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
  - P211 - Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia.
  - P280 - Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít/chrániče sluchu/...
  - P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku.
  - P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku.
  - P410/412 - Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplote presahujúcej 50 °C/122 °F.
  - P501 - Odstráňte obsah/obal ...
  - P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  - P302/352 - PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody.
  - P251 - Neprepichujte alebo nespaľujte ani po použití.
  - P391 - Uniknutý produkt zoberte.
  - Zloženie: acetón, dimethylether, kalafuna, n-hexán, oxid zinočnatý, Uhľovodíky, C6-C7, n-alkány, izoalkány,cyklické, <5% hexán.