Vyberte si kategóriu

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v oblasti predaja tovaru a služieb na internetovej stránke elektronického obchodu dtshop.sk medzi spoločnosťou DT Business Group s.r.o. (ďalej len "predávajúci") a jej obchodnými partnermi (ďalej len "kupujúci").

 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Objednávka
 3. Storno objednávky zo strany predávajúceho
 4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)
 5. Cenové podmienky
 6. Poštovné a balné
 7. Podmienky a možnosť platby za tovar
 8. Dodacie podmienky
 9. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok
 10. Zodpovednosť za chyby na stránke www.dtshop.sk


1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou DT Business Group s.r.o., so sídlom Bodrocká 6, 821 07 Bratislava, IČO 47177781 (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.dtshop.sk (ďalej len "systém").

 

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.dtshop.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník. Uvedením IČO pri vytváraní objednávky kupujúci prehlasuje, že nakupuje v rámci svojej podnikateľskej činnosti a kúpna zmluva (zmluvný vzťah) sa riadi výhradne obchodným zákonníkom.

 

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

 

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci pravdivé a úplné informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom elektronického obchodu.

 

1.6 Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka číslo: 90421/B, deň zápisu: 11.07.2013. Orgán dozoru: SOI Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

2. Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu a e-mailu.


2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

 

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou DT Business Group s.r.o..


2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.


2.5 Potvrdenie objednávky s termínom expedovania tovaru z nášho skladu je zasielané e-mailom zvyčajne do 24 hodín od prijatia objednávky (v pracovné dni). Informácia o odoslaní tohoto emailu je zasielaná aj do SMS správy, na mobilné telefónne číslo uvedené v objednávke.

 

2.6 Podľa novely zákona č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty nemožno od 1.1. 2013 meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade (faktúre). Údaje v daňovom doklade (faktúra) je možné meniť len v prípade, kedy zákazník tovar ešte neprijal a nezaplatil.

2.7 Pri preberaní tovaru Vám kuriér doručí doklad o prevzatí a zaplateni tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Daňový doklad (faktúru) s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane kupujúci do jeho e-mailu, ktorý vyplnil pri zadávaní objednávky. 

3. Storno objednávky zo strany predávajúceho

3.1 Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

- v prípade, že objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (nesprávne vyplnená e-mailová adresa, chybne uvedené telefónne číslo, kupujúci je nedostupný, atď.)
- v prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote do 14-tich kalendárnych dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho (koncový spotrebiteľ / nie podnikateľ)
Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 102/2014 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy po 14 dňoch začína plynúť odo dňa, keď Vy (spotrebiteľ) alebo Vami určená osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.

 

4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia (darčeky a pod.).


Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky: 

- kontaktovať predávajúceho (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu (prevzatia tovaru) a svojím číslom účtu pre vrátenie peňazí. 
- tovar nesmie byť použitý

- tovar musí byť nepoškodený

- tovar musí byť kompletný (s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou a podobne)
- zasielaný spolu s dokladom o kúpe - originál faktúry príp. originál pokladničného dokladu a s riadne vyplneným formulárom na odstúpenie od zmluvy (formulár na odstúpenie od zmluvy - viď nižšie)

- kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. 

V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)

 

Tovar je nutné zaslať do 14 dní (rozhodujúca je poštová pečiatka na odosielanej zásielke) na adresu:

DT Business Group s.r.o.

P.O. Box 12

820 15 Bratislava

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY.pdf (Acrobat Reader)

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY.docx (Word)

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY.doc (Word 97-2003)

 

Tovar je vhodné zaslať doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované! Zásielka musí byť riadne zabalená, aby nedošlo k poškodeniu obchodného obalu tovaru (prípadne samotného tovaru) spôsobeného prepravou. Pri odstúpení od zmluvy náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci (spotrebiteľ).

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru budú peniaze za tovar zaslané prevodom na účet kupujúceho a to najneskôr do 14 dní po fyzickom obdržaní a prekontrolovaní tovaru.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť.

 

4.3 Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ (nakupujúci na IČO)

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na type (druhu) tovaru, na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady nakupujúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

5. Cenové podmienky

5.1 Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH 20% (sme plátcami DPH).


5.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6.


5.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR.

6. Poštovné a balné

6.1 Spoločnosť DT Business Group s.r.o. si balné neúčtuje.

 

6.2 Výška poštovného sa odvíja jednak od celkovej sumy nakúpu, jednak od celkovej hmotnosti zásielky (vrátane obalového materiálu). V prípade, že zásielka bude mať vyššiu hmotnosť ako 5 kg, cena za prepravu bude upravená podľa aktuálneho cenníka za poštovné. Ceny poštovného nájdete TU.


6.3 Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky po všetkých zľavách.

 

6.4 Poštovné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (e-mailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

6.5 Pre aktuálne ceny podľa bodu 6.4 kontaktujte prosím predávajúceho.

7. Podmienky a možnosť platby za tovar

7.1 Uhradením dobierky hotovosťou pri prevzatí tovaru u kuriéra.

 

7.2 V prípade, že Vaša objednávka presiahne celkovú hodnotu nad 300€ s DPH, bude možné takúto objednávku uhradiť iba spôsobom platby - vopred na účet.

 

7.3 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

8. Dodacie podmienky

8.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. 

 

8.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky e-mailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

 

8.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom Kuriérskej spoločnosti na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Faktúra je zasielaná elektronicky na e-mail, ktorý kupujúci zadal pri vytváraní objednávky.

 

8.4 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

 

8.5 Tovar je doručovaný na území Slovenskej republiky. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

8.6 Kupujúci podnikateľ týmto vyslovuje súhlas s tým, že mu k zakúpenému tovaru nemusí byť dodaný návod na jeho používanie v slovenčine.

9. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

Upozornenie: Vážení zákazníci, informujeme Vás, že v období od 13.12.2021 do 27.12.2021 bude naše reklamačné oddelenie zatvorené. Preto nám, prosím, posielajte reklamácie len do tohto dátumu - 13.12.2021. Zásielky, ktoré zašlete na našu adresu a budú poštou prijaté v období od 13.12.2021 do 27.12.2021, sa Vám môžu vrátiť späť, keďže ich nebudeme schopní prebrať v tomto termíne.

9.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený v spoločnosti DT Business Group s.r.o., ktorý je vlastníctvom kupujúceho a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov (koncový spotrebiteľ - nenakupujúci na IČO, ďalej len koncový spotrebiteľ) odo dňa zakúpenia tovaru. V prípade, ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy uplatňuje reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady. Záručná doba nieje doba životnosti batérie (akumulátorov)! Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie (znižovanie kapacity nie je vada, ale vlastnosť).  Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.

 

9.2 Pri predaji Výrobku zákazníkovi - podnikateľovi (nakupujúci na IČO) na základe obchodného zákonníka (ďalej aj ako „obch. zák.“) je poskytovaná zmluvná záruka definovaná týmito ZP. Dĺžka záručnej doby pri zmluvnej záruke je 12 mesiacov (ďalej len „zmluvná záruka“).

 

Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej č+innosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

  

9.3 Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti DT Business Group s.r.o. je zasielaná elektronická faktúra (predajný doklad) na Váš e-mail, ktorá slúži zároveň ako záručný a dodací list.

 

9.4 Bezprostredne pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

- spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom "DT", príp. poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. V prípade zistenia poškodenia alebo neúplnosti zásielky je nutné spolu s kuriérom túto skutočnosť zapísať do prepravného listu. Kupujúci má v tomto prípade právo odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky.

- či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbaľujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
- či je výrobok v neporušenom stave (nepoškodený), tzn. či nemá zjavnú vadu

 

Reklamáciu podľa bodu 9.4 je nutné oznámiť v deň prevzatia (najneskôr však do 24 hodín od prevzatia zásielky) tovaru na náš email info@dtshop.sk, v opačnom prípade sa zákazník vystavuje nebezpečenstvu prípadného zamietnutia reklamácie.

 

9.5 Kupujúci je povinný ihneď po prevzatí zásielky od prepravcu skontrolovať, či je výrobok v neporušenom stave (nepoškodený), tzn. či nemá zjavné mechanické poškodenie, či sa jedná o výrobok, ktorý si objednal (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbaľujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť), či výrobok nemá poškodený výrobný identifikačný štítok, prípadne reklamačnú pečatnú nálepku, či bol dodaný správny počet objednaných výrobkov, či je výrobok dodaný s kompletným príslušenstvom, či v balení výrobku nechýba niektorá z jeho súčastí (ak sa skladá z viacerých dielov, súčiastok a pod.),  a pod. V prípade zistenia niektorej zo skutočností uvedených v predchádzajúcej vete, alebo aj inej skutočnosti nešpecifikovanej v predchádzajucej vete, je nutné nás kontaktovať ohľadne reklamácie tohto typu v deň doručenia (najneskôr však do 24 hodín od prevzatia zásielky) na náš email info@dtshop.sk. Dodatočná reklamácia tohto typu môže byť zamietnutá. 

 

9.6 Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

a) k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim

b) nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie

c) je tovar používaný v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru

d) zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar

e) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním

f) používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok

g) zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome

h) zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti), spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

 

9.7 Predávajúci má právo odmietnuť prijatie tovaru do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar a/alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nespĺňajú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru k reklamačnému konaniu

 

9.8 Postup pri reklamácii

 

1) reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť na tejto adrese:

Upozornenie: Vážení zákazníci, informujeme Vás, že v období od 13.12.2021 do 27.12.2021 bude naše reklamačné oddelenie zatvorené. Preto nám, prosím, posielajte reklamácie len do tohto dátumu - 13.12.2021. Zásielky, ktoré zašlete na našu adresu a budú poštou prijaté v období od 13.12.2021 do 27.12.2021, sa Vám môžu vrátiť späť, keďže ich nebudeme schopní prebrať v tomto termíne.

DT Business Group s.r.o.

P.O. Box 12

820 15 Bratislava

Zásielky na dobierku nebudú akceptované!


2) do zásielky je nutné pribaliť - 
doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode, sprievodný list s Vašou adresou a s čo najpodrobnejším popisom závady (stačí napísať aj rukou). V prípade, že reklamácia bude zaslaná ako neúplná, nekompletná a/alebo nejednoznačná a/alebo anonymná, lehota na vybavenie reklamácie začne plynúť dňom úplného doplnenia/dodania chýbajúcich dokumentov/informácií/príslušenstva.

9.9 Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Ak nie je možné potvrdenie o prijatí reklamácie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň prevzatia reklamovaného tovaru spolu s potrebnými dokumetami (doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode a sprievodný list s čo najpodrobnejším popisom závady) predávajúcim. V prípade, že reklamácia bola neúplná, nekompletná a/alebo nejednoznačná a/alebo anonymná, lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom úplného doplnenia/dodania chýbajúcich dokumentov/informácií. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne. 

 

9.10 Ak je kupujúci koncový spotrebiteľ:

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar, alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí). Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

9.11 O vybavení reklamácie Vás budeme informovať e-mailom alebo telefonicky a následne Vám tovar zašleme Kuriérskou spoločnosťou.

 

9.12 Nakupujúci – koncový spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

       Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

       Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

10. Zodpovednosť za chyby na stránke www.dtshop.sk

10.1 Spoločnosť DT Business Group s.r.o. upozorňuje, že informácie uvedené na www.dtshop.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.


10.2 Spoločnosť DT Business Group s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.


10.3. Spoločnosť DT Business Group s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 01.09.2019 a plne nahradzujú predchádzajúce obchodné podmienky. Vyhradzujeme si právo zmeniť nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.