Vyberte si kategóriu

INFORMÁCIE O OCHRANE A SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ internetového obchodu (predávajúci) DT Business Group s.r.o., Bodrocká 6, 821 07 Bratislava, IČO: 47177781, DIČ: 2023809040, IČ DPH: SK2023809040 kladie dôraz najmä na seriózne vybavovanie Vašich objednávok a ochranu osobných údajov poskytnutých pri objednávaní.. Pre maximálnu bezpečnosť transakcií spojených s objednávacím procesom a jeho vybavovaním, ako aj doručovaním tovaru boli v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prijaté opatrenia k ochrane údajov poskytnutých v objednávacom procese a ochrane Vášho súkromia s prihliadnutím na komfort doručovania tovaru a bezpečnosť jeho uhradenia.

 

Z toho dôvodu boli prijaté opatrenia s ktorými je zákazník oboznámený v obchodných podmienkach v nasledovnom znení:

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zákazník v prípade, že je spotrebiteľom, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane ulice, čísla domu, obce a PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 

2. Zákazník resp. dotknutá osoba poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu so zákazníkom a preto ju nebude možné so zákazníkom ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia zákazníka, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia v internetovom obchode www.dtshop.sk.

 

3. Zákazník čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci vo svojich informačných systémoch v manuálnej aj automatizovanej forme spracúval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa odstavca 1. tejto Informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov a to na účely uvedené v odstavci 2. tejto Informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zákazníka zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu, ktorú mu ukladajú platné právne predpisy SR. Zákazník má v zmysle Druhej hlavy Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom ktoré sa ho týkajú, má právo na opravu osobných údajov, má právo na vymazanie a obmedzenie spracúvania osobných údajov, má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov, právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti , do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Prevádzkovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť v elektronickej podobe, prevádzkovateľ poskytne informácie v elektronickej podobe, ak dotknutá osoba nepožiadala o poskytnutie informácie iným spôsobom.

 

4. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude získavať osobné údaje výlučne na účely uvedené v odseku 2. tejto informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov.

 

5. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

 

6. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Zákonu č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

 

7. Zákazník má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o

a) účele spracúvania osobných údajov,

b) kategórii spracúvaných osobných údajov,

c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,

d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

e) práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

f) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

Zákazník má právo byť informovaný o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa § 48 ods. 2 až 4 Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť zákazníkovi jeho osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

Právo získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

 

8. Právo na opravu osobných údajov

 Zákazník má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má zákazník právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 

9. Právo na vymazanie osobných údajov

(1) Zákazník má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú.

(2) prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak zákazník uplatnil právo na výmaz podľa odseku 1, ak

 a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,

 b) zákazník odvolá súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) alebo § 16 ods. 2 písm. a) Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

 c) zákazník namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo zákazník namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2 Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

 e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

 f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(3) Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich podľa odseku 1 vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie na účel informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.

(4) Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné

 a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,

 b) na splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

 c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s § 16 ods. 2 písm. h) až j) Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 d) na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8 Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak je pravdepodobné, že právo podľa odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo

 e) na uplatnenie právneho nároku.

 

10. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

(1) Zákazník má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

 a) zákazník namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

 b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a zákazník namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

 c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo

 d) zákazník namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

(2) Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa odseku 1, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

 (3) Zákazníka, ktorého spracúvanie osobných údajov sa obmedzí podľa odseku 1, je prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

 

11. Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov

(1) Prevádzkovateľ je povinný oznámiť príjemcovi opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.

 (2) Predávajúci o príjemcoch podľa odseku 1 informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

 

12. Právo na prenosnosť osobných údajov

(1) Zákazník má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak

 a) sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) a Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

(2) Uplatnením práva uvedeného v odseku 1 nie je dotknuté právo podľa § 23 Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

(3) Právo podľa odseku 1 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

 

13. Právo na prístup k osobným údajom

Zákazník má právo získať od príslušného orgánu potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak to tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o

 a) účele spracúvania osobných údajov a právnom základe spracúvania osobných údajov,

 b) kategórii spracúvaných osobných údajov,

 c) príjemcovi alebo kategórii príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté,

d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

e) práve žiadať od príslušného orgánu opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov alebo práve namietať spracúvanie osobných údajov,

f) kontaktných údajoch úradu,

g) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 h) zdroji osobných údajov, ak sú dostupné.

 

14. 1) Zákazník má právo na to, aby príslušný orgán bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má zákazník právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

(2) Zákazník má právo na to, aby príslušný orgán bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a príslušný orgán je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak

a) spracúvanie osobných údajov je v rozpore so zásadami spracúvania osobných údajov podľa § 52 až 55 Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

b) spracúvanie osobných údajov je v rozpore s § 56 Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo

c) výmaz osobných údajov je nevyhnutný na účel splnenia povinností podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

(3) Namiesto vymazania príslušný orgán obmedzí spracúvanie osobných údajov, ak

a) dotknutá osoba napadla správnosť osobných údajov a ich správnosť alebo nesprávnosť nemožno určiť, alebo

b) osobné údaje sa musia zachovať na účely dokazovania.

(4) Ak je obmedzené spracúvanie osobných údajov podľa odseku 3 písm. a), príslušný orgán je povinný pred zrušením obmedzenia spracúvania osobných údajov o tom dotknutú osobu informovať.

 (5) Príslušný orgán je povinný písomne informovať dotknutú osobu o zamietnutí práva na opravu podľa odseku 1, práva na vymazanie podľa odseku 2 alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa odseku 3 a o dôvodoch zamietnutia.

 

15. Zákazník pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže v zmysle § 100 Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

16. V prípade, že zákazník nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

 

17. V prípade, že zákazník nežije, jeho práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

 

18. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade so Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spracúva osobné údaje zákazníka na účely uvedené v odseku 2. tejto informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

- IN TIME s.r.o.

- All4Net s.r.o

- Tatra banka, a.s.

- Slovak Parcel Service s.r.o.

- Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s.

Na základe Vášho súhlasu môžu byť informácie, ktoré získavame počas Vášho používania našich webových stránok poskytované reklamným sieťam a to konkrétne spoločnosti:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, IČ 368047, podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné na stránke  https://policies.google.com/technologies/ads

 

19. Zákazník vyjadrením súhlasu s obchodnými podmienkami udeľuje predávajúcemu právo poskytnúť nevyhnutné minimum jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa, telefón, e-mail) tretej strane za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a prevádzkovateľom, pričom okruhom takých tretích strán podľa povahy dohodnutých podmienok je ktorýkoľvek alebo viacerí z nasledujúcich: prepravca, dodávateľ, splátková spoločnosť, internetový prehliadač, príp. ďalšia tretia strana, ktorej súčinnosť je nevyhnutná pre riadne plnenie zmluvy.

 

20. Zákazník vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami súčasne udeľuje prevádzkovateľovi súhlas s poskytnutím nevyhnutného minima jeho osobných údajov v rozsahu e-mail a údajov o zakúpenom tovare v rámci jednej objednávky spoločnosti Heureka Shopping s.r.o. so sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká Republika, IČO: 02387727 DIČ: CZ02387727 prevádzkovateľovi internetovej stránky www.heureka.sk, na územie Českej Republiky (výlučne spoločnosti Heureka Shopping s.r.o.), a to len za účelom skvalitňovania služieb predávajúceho na základe hodnotení jeho zákazníkov; rovnako v tomto prípade je poskytnutie súhlasu podľa tohto odseku dobrovoľné a zákazník je kedykoľvek oprávnený v zmysle § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov odmietnuť zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

21. Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocou analytických služieb. Žiadne z údajov, ktoré pomocou tejto služby analyzujeme, nie sú Vašimi osobnými údajmi. Pomocou tejto služby zisťujeme návštevnosť a geografické údaje, informácie o prehliadači a operačného systému, z ktorého na naše webové stránky pristupujete. Všetky tieto informácie, využívame na marketingové účely, na účely ďalšieho zlepšovania webových stránok a obsahu a tiež na účely právnej ochrany.

 

22. Informácie ku Cookies

Pri prezeraní našich stránok sa ukladajú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón, ...), ktoré pri používaní našej internetovej stránky používate, súbory cookies.

Pre korektné zobrazovanie a využívanie všetkých funkcií, ktoré naša stránka umožňuje, musíte mať na zariadení povolené tkzv. cookies.

Pomocou cookies skúmame účinnosť dizajnu internetovej stránky, reklám a iných prvkov na nej zobrazených a  pomáhajú nám  pri overovaní Vašej totožnosti v prípadoch, ak je to potrebné.

Použitím internetovej stránky súhlasíte s používaním cookies tak, ako je to uvedené na tejto stránke.

 Ako fungujú cookies 

Pri používaní našej internetovej stránky, môžeme ukladať určité informácie o Vašom  zariadení vo forme užitočného súboru známeho ako "cookies". Cookies sú používané k zlepšeniu prezerania takmer každej internetovej stránky.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú stiahnuté do Vášho zariadenia, pri používaní internetovej stránky. Internetová stránka môže načítať tieto súbory cookies z Vášho  internetového prehliadača (napr. Internet Explorer, Mozilla Firefox alebo Google Chrome) zakaždým, keď ho používate a tak Vás môže rozpoznať a zapamätať si Vaše preferencie a nastavenia.

Cookies sú veľmi užitočné a sú bežne používané takmer každou internetovou stránkou. Z bezpečnostných dôvodov veľa internetových stránok nefunguje vôbec bez použitia cookies.

Cookies vo všeobecnosti neposkytujú  žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých osôb, ale namiesto toho sa používajú na identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení.

Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, v závislosti na tom, ako dlho sú používané: Dočasné cookies trvajú len počas Vášho online prístupu a vymažú sa z Vášho zariadenia po zatvorení prehliadača.

Trvalé cookies zostanú vo Vašom zariadení aj po zatvorení prehliadača po dobu uvedenú v cookies. Tieto trvalé cookies môžu byť kontrolované pri každej návšteve internetovej stránky.

 Typy používaných cookies:

Ak používate našu internetovú stránku, táto používa  cookies, ktoré môžu byť nastavené vo Vašom zariadení.

Nevyhnutné cookies:

Tieto cookies sú nevyhnutné na to, aby ste mohli využiť vlastnosti a služby, ktoré Vám  ponúka internetová stránka. Bez týchto cookies by služby, ktoré chcete využívať, nemohli byť poskytnuté. Tieto cookies nezbierajú informácie o Vás, ktoré by mohli byť použité na Vašu identifikáciu, a ani nekontrolujú a nepamätajú si Váš pohyb na internetovej stránke.

Funkčné cookies:

Tieto cookies umožňujú poskytovať  všetky funkcie na internetovej stránke. Nezbierajú ani neukladajú žiadne informácie, ktoré by umožnili identifikovať Vás.

Výkonnostné cookies:

Výkonnostné cookies pomáhajú pochopiť, ako používate  internetovú stránku. Napríklad môže prevádzkovateľ vidieť, ktoré služby sú najobľúbenejšie, určiť, kedy a kde dochádza k chybám a otestovať rôzne verzie internetovej stránky s cieľom poskytnúť lepšie služby a zobrazovanie stránky.

Niekedy môžu byť služby, ktoré sú využívané na zber týchto informácií, prevádzkované inými subjektami so súhlasom prevádzkovateľa internetovej stránky. Tieto môžu používať podobné technológie, cookies, známe ako "web beacons" alebo "tags". Sú anonymné a keďže sú používané len na štatistické účely, neobsahujú ani nezbierajú žiadne informácie, ktoré by Vás mohli identifikovať.

Cielené cookies:

Účelom týchto cookies je "behaviorálna reklama" (tiež známa ako "behaviorálne cielenie" alebo "remarketing"), ktorá je prostriedkom, ako Vám ukázať príslušné produkty a služby založené na tom, čo sa javí ako to čo Vás zaujíma. Bez týchto cookies by online reklama, ktorá Vám  je zobrazovaná, bola menej relevantná voči Vám a Vašim záujmom.

 Správa cookies:

Väčšina internetových prehliadačov umožňuje vymazať cookies z Vášho zariadenia, zablokovať všetky cookies (alebo len cookies tretej strany), alebo varovať Vás pred tým, ako je cookies uložený na Vašom zariadení.
V prípade blokovania  všetkých cookies, sa môže stať že stránky nebudú fungovať, alebo nebudete môcť pristupovať k rôznym funkciám stránok. Lepšie než blokovať všetky cookies, je len blokovanie cookies tretích strán, ktoré Vám  umožnia aby internetová stránka v plnej miere  fungovala.


23. Ukladanie osobných údajov

a) Objednávka z eshopu - právny titul plnenie zmluvy

Osobné údaje : Adresa (Osobný údaj), DIČ fyzickej osoby (Osobný údaj), Dodacia adresa (Osobný údaj), Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefón(Osobný údaj)

Účel spracovania - vybavenie objednávky a doručenie objednaného tovaru

Doba spracovávania - 3 roky

Spracovatelia - správca IT

Príjemcovia - prepravné spoločnosti

b)Daňová evidencia - právny titul zákonná povinnosť

Osobné údaje Adresa (Osobný údaj), DIČ fyzickej osoby (Osobný údaj), Dodacia adresa (Osobný údaj), Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefón(Osobný údaj)

Účel spracovania - vedenie a dokladovania daňovej evidencie

Doba spracovania - 10 rokov

Príjemcovia - prepravné spoločnosti, štátna správa

c) Registrácia - právny titul oprávnený záujem

Osobné údaje - Adresa (Osobný údaj), DIČ fyzickej osoby (Osobný údaj), Dodacia adresa (Osobný údaj), Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefón(Osobný údaj)

Účel spracovania - registrácia za účelom vytvárania objednávok

Doba spracovania - 3 roky

Spracovateľ - správca IT

 

24. Prenos osobných údajov do tretích krajín

K prenosu osobných údajov spracovateľom alebo iným príjemcom v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách nedochádza. Zásady ochrany osobných údajov sú pravidelne revidované a môžu sa v prípade potreby aktualizovať.

Posledná zmena týchto zásad ochrany osobných údajov prebehla dňa: 1. septembra 2019.

Tieto podmienky o ochrane a spracúvaní osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom 01.09.2019.